fbpx

PRIVACY STATEMENT

Artikel 1 Definities
In deze Privacy Statement worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud:
1.1 Website: www.grandathina.nl, Grand Athina, gevestigd aan de Stationsweg 2 te Leerdam.

Artikel 2 Algemeen
Via onze Website worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Grand Athina acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Grand Athina is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In dit privacy statement leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Artikel 3 Gebruik van persoonsgegevens
Door het gebruiken van onze Website laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Hoewel je onze Website ook als bedrijf kunt gebruiken, vallen bedrijfsgegevens niet onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit privacy statement is dan ook hoofdzakelijk bedoeld voor diegenen die de Website als particulier of als werknemer gebruiken.

Wij kunnen de volgende gegevens gebruiken om bestellingen af te handelen:
NAW-gegevens
Factuuradres
E-mailadres
telefoonnummer
Betalingsgegevens
Dieetwensen en allergieën

Artikel 4 Contactformulier en nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Als je jezelf aanmeld voor de nieuwsbrief via onze Website of App dan wordt jouw e-mailadres automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Wanneer er geen enkele interactie is met Grand Athina, zoals kliks op de nieuwsbrief, het maken van bestellingen of reserveringen etc. worden de persoonsgegevens na 3 jaar automatisch verwijderd.

Als je een contactformulier op de Website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. 

Wij verzamelen (minimaal) jouw:
Naam
E-mailadres

Wij kunnen contact met jou opnemen voor commerciële doeleinden:
Per mail

Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen. 

 

Artikel 5 Advertenties
Onze dienst vertoont generieke advertenties, waarbij geen persoonsgegevens worden verzameld.

Artikel 6 Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Vermoedelijk misbruik van en/of ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens melden wij bij de autoriteiten. Wij houden statistieken bij op onze Website, waarbij we ook individuele gegevens kunnen inzien. Wij doen dit echter alleen voor zover dat noodzakelijk is voor in dit statement genoemde doelen.

Artikel 7 Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze Website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan en wijzen derhalve enige en alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit het gebruik van deze websites uitdrukkelijk af. Wij raden je aan het privacy statement van deze websites te lezen alvorens van deze website gebruik te maken. Wij delen in ieder geval geen persoonlijke gegevens met deze websites.

Artikel 8 Wijzigingen in dit privacy statement
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Dit privacy statement is voor het laatst aangepast in mei 2021

Artikel 9 Inzage en wijzigen van uw gegevens
Conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft een betrokkene de volgende privacy rechten:

  • Recht op inzage van de persoonsgegevens die Grand Athina van u heeft verwerkt;
  • Het recht om ‘vergeten’ te worden mits er geen wettelijke grond is waarop (een deel van) deze gegevens bewaard moeten blijven;
  • Het recht om de persoonsgegevens die u verstrekt heeft te laten wijzigen.
  • Het recht om minder gegevens te laten verwerken mits dit het doel van de verwerking niet beperkt noch belemmerd;
  • Het recht op een menselijke blik bij besluiten, Grand Athina maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming noch profilering.
  • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
  • Tot slot heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. En bent u het niet eens met hoe wij uw gegevens verwerken? Dan kunt u een privacyklacht melden bij https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Voor vragen over dit privacy statement of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen:
Grand Athina
Stationsweg 2
4141 HB  Leerdam

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. t.a.v. privacy handling website Grand Athina

Grand Athina
Grieks-Mediterraans Restaurant

Stationsweg 2
4141 HB  Leerdam
+31 (0)345- 622 209

privacy statement

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nieuwsbrief

Social